CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Anatomical model mouthparts Butterflies, Lepidoptera (3/4)

Prijs: Op Aanvraag
Productnummer: 401001 I
Monddelen van lepidoptera (Apparato Boccale di Lepidottero) De vlinders, de schubvleugeligen of schildluizen (Lepidoptera) zijn een orde van gevleugelde insecten. De orde van de vlinders is, na de orden van de vliesvleugeligen (Hymenoptera), de vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de kevers, de grootste insectenorde binnen het dierenrijk: er zijn ongeveer 160.000 beschreven soorten. Vlinders leven in een verscheidenheid van biotopen: van koude toendra's tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische of subtropische gebieden. De kop van een vlinder is relatief klein in vergelijking met die van andere insecten en heeft een aantal kenmerken die ook bij andere insecten voorkomen, zoals duidelijk zichtbare antennes en twee samengestelde ogen. De samengestelde ogen of facetogen zijn de belangrijkste gezichtsorganen. Ze bestaan uit vele kleine oogjes, de ommatidia. Deze ogen komen alleen voor bij volwassen vlinders; de rupsen hebben kleine groepjes ogen (meestal zes), die niet tegen elkaar aan staan, maar verspreid zijn over de zijkanten van de kop. De antennes van alle vlinders dragen zeer gevoelige chemische receptoren die dienen om voedsel en vooral een partner te detecteren. Een belangrijk verschil met de meeste andere insecten is het ontbreken van bijtende of kauwende bovenste monddelen (onderkaken) en de tot een lange buis omgevormde galea. De zuigbuis of proboscis wordt bij vlinders ook wel haustellum of roltong genoemd. Deze roltong wordt gebruikt om nectar uit de buisvormige bloemblaadjes van bloemen te halen. De tong kan enkele centimeters lang zijn en van sommige soorten, zoals de wolluis, is bekend dat hij een lengte van ongeveer 15 centimeter kan bereiken. De roltong bevindt zich tussen de goed ontwikkelde labiale palpen, die vaak rechtop en behaard zijn en bij de meeste soorten duidelijk zichtbaar. Zodra een vlinder op voedsel landt, proeft hij dat onmiddellijk, want vlinders hebben smaakreceptoren in hun poten. De roltong wordt in een reflex gestrekt, dit gebeurt door vier spieren in de proboscis, ook de bloeddruk wordt verhoogd. Van deze onderdelen is een anatomisch model gemaakt dat een goede weergave geeft, wat op de foto's te zien is. U kunt ook zien dat dit model in een set van 4 hoort, het wordt dus niet afzonderlijk verkocht. Zoals te zien is, zijn er verschillende belangrijke onderdelen van de mond genummerd en beschreven. De verkoper van de voorwerpen is de firma G.B. Paravia & Cia. en werd opgericht door Giovanni Battista Paravia in Turijn, Italië, in 1902. Afmetingen: 23 x 17 x 13 cm. (3/4)

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On Application
Productnumber: 401001 I

Mouthparts of lepidoptera(Apparato Boccale di Lepidottero)

Butterflies, chaps or scale insects (Lepidoptera) are an order of winged insects. The order of butterflies is, after the orders of Hymenoptera, Hymenoptera and beetles, the largest insect order within the animal kingdom: there are approximately 160,000 described species. Butterflies live in a variety of biotopes: from cold tundra to desert-like areas. Most species live in tropical or subtropical areas.

The head of a butterfly is relatively small compared to that of other insects and has a number of characteristics that are also found in other insects, such as clearly visible antennae and two compound eyes.

The compound eyes or facet eyes are the most important visual organs. They consist of many small eyes, the ommatidia. These eyes are only found in adult butterflies; the caterpillars have small groups of eyes (usually six), which are not placed against each other, but are spread over the sides of the head.

The antennae of all butterflies carry highly sensitive chemical receptors that serve to detect food and especially a partner.

An important difference with most other insects is the lack of biting or chewing upper mouthparts (mandibles) and the galea, which has been converted into a long tube. The suction tube or proboscis is also called haustellum or rolling tongue in butterflies. This rolling tongue is used to extract nectar from the tubular petals of flowers. The tongue can be a few centimetres long and of some species, such as the mealybug, it is known to reach a length of about 15 centimetres.

The rolling tongue is located between the well-developed labial palps, which are often erect and hairy and clearly visible in most species. As soon as a butterfly lands on food, it tastes it immediately as butterflies have taste receptors in their legs. The rolling tongue is stretched out in a reflex, this is done by four muscles in the proboscis, also the blood pressure is increased.

An anatomical model has been made of these parts and gives a good representation, which can be seen in the photos. You can also see that this model belongs in a set of 4, so it is not sold separately. As is shown, there are several important parts of the mouth numbered and descripted.

The retailer of the objects is the company G.B. Paravia & Cia. and was founded by Giovanni Battista Paravia in Turin, Italy, in 1902.  Dimensions: 23 x 17 x 13 cm. (3/4)

 

Interested in this product? Contact us!