CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM
Lefort Amputatioe Saw 1804 - van Leest Antiques (1)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (1)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (2)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (5)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (7)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (3)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (6)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (4)
 • TABOUREUX À LYON saw 1804 Amputation Saw 1804 - van Leest Antiques (8)

TABOUREUX À LYON Amputation saw, C 1790.

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 351103 B
Een interessante en decoratieve amputatie zaag van dokter Pierre Lefort (1767-1843), 1804. Lefort was een briljante arts bij de marine bij Mers geboren in 1767. Op de leeftijd van 26 startte hij als derde klasse chirurg bij de marine. Hij begint op het schip de "l'Indomptable" in Brest.  Als marine arts, was hij een  deel van de heldhaftige bemanning van de "Avenger".  In zijn eerste campagne was hij getuige van de gevechten van 1 juni  1794. Daarna verblijft hij drie jaar in Engeland als gevangene. Hij keerde terug naar Frankrijk in 1797.  Bij zijn terugkeer naar Frankrijk, in 1797, dankzij de kennis van het Engels dat hij tijdens zijn gevangenschap had verworven, werd hij benoemd tot inspecteur van de Franse gevangenen en stichtte een model school voor hen, die niet zijn gelijke in Frankrijk had .Tijdens zijn verblijf in Engeland, Pierre Lefort ontmoette en trouwde met Miss Mary Anne, dochter van een Ierse officier. Geen enkel kind werd geboren uit dit huwelijk. In 1799  Lefort werd een arts eerste klasse van de Franse marine, hij bleef  werken  in  diverse ziekenhuizen en op de vloot. In 1801, na de zeeslag van Algeciras, werd hij naar Gibraltar gezonden om over  de uitwisseling van gewonde gevangenen te onderhandelen. Op de noodlottige dag van Trafalgar, 21 oktober 1805, Lefort wordt gevangen genomen door de  Engelsen, maar werd voorwaardelijk vrijgelaten na een paar maanden. Na vrijlating  hervatte hij zijn dienst in ziekenhuizen, realiseerde medische studies, draagt ​​bij aan de faculteit der geneeskunde en ontvangt een belangrijke geneeskunde prijs. In 1808 werd Lefort benoemd tot chef-arts van de eerste maritieme district van het rijk.   In de hoofdstad van Genua, leed hij de blokkade van 1814, ging toen naar Martinique in dezelfde functie. Vanwege zijn politieke standpunten trok deze beroemde arts door naar de Verenigde Staten, waar hij enige tijd verblijf hield  in de buurt van New York, in het huis  dat bezet was door Generaal Moreau. Nadat hij teruggeroepen werd naar Frankrijk, werd hij opnieuw benoemd  als arts van de koning. In 1826, Chevalier van het Legioen van Eer en lid van de Parijse Academie voor Geneeskunde. Hij realiseerde een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van  gele koorts. Hij overleed  op 13 januari 1843 op 76-jarige leeftijd, na een lang leven van dienstbaarheid aan anderen.  Hij rust samen met zijn vrouw (zij stierf in 1864) op de Madeleine begraafplaats in Amiens. Dr. Lefort was een lid van het Legioen van Eer, Parijs correspondent van de Academie voor Geneeskunde en de houder van de prijs in de Parijse faculteit Geneeskunde voor geheugen op overdraagbare ziekten. Voor referencies zie website http://clystere.pagesperso-orange.fr/numero-pdf-download/clystere_n41_jui_2015VA.pdf . Zie fig 3 en 32 van het "muséum of the history of medicine of LYON".  

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 351103 B

An important and decorative amputation  saw,  own by Doctor Pierre Lefort (1767- 1843) , 1804. The amputation saw is made by a cutler and a surgical instrument maker TABOUREUX À LYON (circa 1790). See last picture which is a copy of a print.

Lefort was a brilliant doctor of the Navy at Mers born in 1767. At age 26 he started third class surgeon in the Navy. He starts on the ship “l’Indomptable” in Brest. As navy doctor, he was a part of the heroic crew of the “Avenger”. In his first campaign he was staying witnessed the battles of June 1, 1794. After that he was in England for three years as a prisoner. He returned to France in 1797. On his return to France, in 1797, thanks to the knowledge of English that he had acquired during his imprisonment, he was appointed inspector of French prisoners and founded a model school for those who had not his equal in France. During his stay in England, Pierre Lefort met and married Miss Mary Anne, daughter of an Irish officer. No child was born of this marriage. In 1799 Lefort was a doctor first class of the French Navy, he continued to work in various hospitals and in the fleet. In 1801, after the Battle of Algeciras, he was sent to Gibraltar to negotiate the exchange of wounded prisoners. On the fateful day of Trafalgar, October 21, 1805, Lefort is captured by the English, but was paroled after a few months. After release he resumed his service in hospitals, realized medical studies, contributes to the Faculty of Medicine and receives an important medicine price. In 1808 Lefort was appointed chief physician of the first maritime district of the empire. In the capital city of Genoa, he suffered the blockade of 1814, then went to Martinique in the same function. Because of his political views attracted this famous physician to the United States, where he was staying for some time in the vicinity of New York, in the house that was occupied by General Moreau. After being recalled was appointed to France, he was again as a doctor of the king. In 1826, Chevalier of the Legion of Honor and member of the Paris Academy of Medicine. He realized an important contribution to the fight against yellow fever. He died on January 13, 1843 at the age of 76, after a long life of service to others. He’s resting with his wife (she died in 1864) in the Madeleine cemetery in Amiens.

Dr. Lefort was a member of the Legion of Honor, Paris correspondent of the Academy of Medicine and the holder of the prize in the Paris Faculty of Medicine for memory in communicable diseases.

In mint condition and 50 cm long.

See for reference the following website http://clystere.pagesperso-orange.fr/numero-pdf-download/clystere_n41_jui_2015VA.pdf . See fig 3 and 32 from the muséum of the history of medicine of LYON.

Interested in this product? Contact us!