CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Copernican Armillary Sphere, French C 1800

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 380927 C S
Een Armillary Sphere van het Copernicaanse type, waarschijnlijk gemaakt door Delamarche of Fortin ( Frankrijk), C 1800. De armillosfeer wordt omlijst door een equinoctiale en een solstitiale ring met aangebrachte kalibers en is omgeven door een cirkelvormige platte zodiakale band aan de evenaar, versierd met klassieke mythologische afbeeldingen van de tekens van de zodiak die overeenkomen met de maanden van het jaar. In het midden van de structuur bevindt zich een verticale messing staaf waarop een vergulde bol staat die de zon voorstelt, omgeven door een orrerie die bestaat uit de 5 roterende gebogen messing armen, elk eindigend met een schijf die een planeet of asteroïde aangeeft. Daarnaast heeft de orrerie een bolvormige (in plaats van schijfvormige) aarde - draaiend op een afzonderlijk apparaat - beschilderd met een eenvoudige kaart van de continenten, en geplaatst binnen een meridiaan van karton met gegraveerd papier. De aarde heeft ook een roterende maanschijf die met een koperen arm aan de meridiaan is bevestigd. De hele armillariumconstructie met inwendige orrerie wordt bekroond door een gezwarte bolvormige kruisbloem, en staat op een gezwart houten standaard met een ronde ringvormige centrale standaard en een gedraaide ronde voet. Behalve de aarde worden de planeten voorgesteld door ronde schijven die op draaiende gebogen koperen armen staan. Elke schijf heeft aan elke kant een gegraveerd papieren etiket met de titel en tekst in het Frans, afbeeldingen van de respectieve planeten, en beknopte informatie over hun draaiing rond de zon. De schijven, gerangschikt naar relatieve grootte ten opzichte van elkaar - maar niet in verhouding tot de werkelijke planeten  - zijn van binnen naar buiten: Mercure [Mercurius], Venus, Mars, Saturne [Saturnus], en Herscheld. Herschel lag aan de basis van het gebruik van het Juliaanse dagsysteem in de astronomie. Hij gaf zeven manen van Saturnus een naam en vier manen van Uranus - de zevende planeet, ontdekt door zijn vader Sir William Herschel. De Aarde, met meridiaan en maan, draait en roteert op een afzonderlijk mechanisme tussen Venus en Mars. Het is geplaatst op het einde van een horizontale messing arm met twee houten gezwarte pulley-type schijven die bedoeld zijn om vastgeklikt te worden en te draaien met een aangebrachte snaarband (afwezig). De schijfarmen en het aardapparaat draaien rond door ze met de hand te draaien om hun beweging in het zonnestelsel te illustreren.   Armillosferen zijn astronomische demonstratie-instrumenten die zijn ontworpen om de basisbeginselen van het zonnestelsel te laten zien. Zij hebben een open vorm en bestaan uit een cirkel van hemelse en astronomische ringen. Het woord "armillosfeer" is inderdaad afgeleid van het Latijnse woord armilla dat cirkel of armband betekent. Armillosferen gaan terug tot het oude Griekenland en werden in de 18e en 19e eeuw algemeen vervaardigd in Engeland, Frankrijk en Europa en bleven ook in de 20e eeuw vervaardigd worden. Toch werden er ook vroeger al voorbeelden gemaakt, en in verschillende landen. Zo werden in islamitische landen Ptolemaeïsche armillosferen vervaardigd, die reeds in de 10e eeuw een geavanceerd niveau bereikten.   Een armillosfeer met de zon in het middelpunt staat bekend als Copernicaans, genoemd naar de astronoom Nicolaus Copernicus (1473-1543) die een model van het zonnestelsel formuleerde waarin de planeten, waaronder de aarde, rond de zon draaien. Een armillosfeer met de aarde in het middelpunt staat bekend als Ptolemeïsch, genoemd naar de Alexandrijnse astronoom Ptolemeus uit de 2e eeuw na Christus, die de geocentrische theorie van het zonnestelsel formuleerde. Een Copernicaanse armillosfeer illustreert in het algemeen de omwenteling van planeten (en asteroïden) binnen het zonnestelsel met een centrale zonnebol omgeven door ofwel concentrische planetaire ringen ofwel een intern ornaat met schijven of sferoïde planeten. Een Ptolemaeïsche armillosfeer heeft in het algemeen een aardbol omgeven door cirkels die de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring voorstellen, poolcirkels, een meridiaan en een horizonband. Ondanks het feit dat de Ptolemeïsche armillosfeer een aardbol in het midden heeft in plaats van de zon, werd hij gemaakt om moderne astronomische beginselen te laten zien, waaronder het eclipticavlak van de aarde en hoe dat zich verhoudt tot de schijnbare baan van de zon en de zichtbaarheid van verschillende sterrenbeelden in de dierenriem gedurende het jaar. Hoogte bedraagt 50 cm.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 380927 C S

A Copernican type Armillary Sphere, probably made by Delamarche or Fortin (French), C 1800. The armillary is framed by an equinoctial and a solstitial colure ring with applied calibrations and surrounded by a circular flat zodiac band at the equator decorated with classical mythological illustrations of the signs of the zodiac corresponding to months of the year. In the center of the structure is a vertical brass rod supporting a gilt sphere representing the sun, surrounded by an orrery comprised of the 6 rotating curved brass arms, each ending with a disc indicating a planet or asteroid. In addition, the orrery has a spherical (rather than disc form) Earth — rotating on a separate apparatus — is painted with a simple map of the continents, and set within a pasteboard meridian with applied engraved paper. Earth also has a rotating moon disc attached to the meridian by a brass arm. The entire armillary structure with internal orrery is surmounted by an ebonized spherical finial, and raised on an ebonized wood stand with a circular ring-turned central standard and turned round base.

Other than Earth, the planets are represented by circular discs set atop rotating curved brass arms. Each disc has an engraved paper label on each side with title names and text in French, illustrations of the respective planets or asteroids, and brief information about their rotation around the sun. The discs, graduated by relative size to each other — though not in proportion to the actual planets and asteroids — are from inner to outer: Mercure [Mercury], Venus, Mars, Saturne [Saturn], and Herscheld. John Herschel originated the use of the Julian day system in astronomy. He named seven moons of Saturn and four moons of Uranus – the seventh planet, discovered by his father Sir William Herschel.  Earth, with meridian and moon, rotates and revolves on a separate mechanism between Venus and Mars. It is set on the end of a horizontal brass arm with two wooden ebonized pulley-type discs that are intended to be engaged and rotated with an applied string band. The disc arms and Earth apparatus revolve by turning them by hand to illustrate their movement in the solar system.

Armillary spheres are astronomical demonstration devices designed to show basic principles of the solar system. They are open in form, composed of a circle of celestial and astronomical rings. Indeed, the word “armillary” is derived from the Latin word armilla meaning circle or bracelet. Armillary spheres date back to ancient Greece and were commonly produced in England, France and Europe in the 18th and 19th centuries and continued to be manufactured in the 20th century. Nonetheless, even earlier examples were made, and in different countries. For example, Ptolemaic armillary spheres were produced in Islamist countries, reaching advanced levels as early as the 10th century.
An armillary sphere with the sun at the center is known as Copernican named after the astronomer Nicolaus Copernicus (1473-1543) who formulated a model of the solar system in which the planets, including earth, revolve around the sun. An armillary sphere with Earth at the center is known as Ptolemaic, named after the 2nd century A.D. Alexandrian astronomer Ptolemy who formulated the geocentric theory of the solar system. A Copernican armillary sphere generally illustrates the revolution of planets (and asteroids) within the solar system with a central sun sphere surrounded by either concentric planetary rings or an internal orrery with discs or spheroid planets. A Ptolemaic armillary sphere generally has an earth globe surrounded by circles representing the Tropics of Cancer and of Capricorn, polar circles, a meridian and a horizon band. Notwithstanding that Ptolemaic armillary spheres have a terrestrial globe in the center rather than the sun, they were created to show modern principles of astronomy,  including the ecliptic plane of the earth and how that relates to the apparent path of the sun and the visibility of various constellations in the zodiac throughout the year.

Dimension 50 cm high.

Interested in this product? Contact us!